تشکیل جلسات آموزشی سبک زندگی حکیمانه برای مددجویان

طرح آموزش سبک زندگی حکیمانه از جمله طرح هایی است که قرار است به صورت 3 جلسه (هر 15 روز یکبار) برای مددجویان موسسه خیریه...

قدردانی مدیرعامل خیریه از خواهران همکار به مناسبت روز پرستار

به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) جلسه قدردانی از خواهرانی که خداوند به آنان توفیق داده تا بخشی...

پیام مدیرعامل خیریه خطاب به خواهران همکار در سراسر کشور

  خواهر گرامی و همکار ارجمند میلاد حضرت زینب سلام‌الله علیها به یادمان می‌اندازد که در عین پاکدامنی و پایبندی به اص...

اولین جلسه برنامه ریزی شانزدهمین مجمع خیرین موسسه امدادگران عاشورا

این جلسه صبح امروز 12 دی ماه با حضور نصراله فتحیان مدیرعامل این موسسه و اعضاء کارگروه فرهنگی برگزار شد. به گزارش خبرنگار...

طبقه پنجم از یکم تا هفتم بهمن ماه

همان اندازه کـه ثواب و اجـر و برکات و رحمت الـهی بر کننده کار خیر متوجه می شود ، همان اندازه برای دلالت کننده و راهنمایی کننده هم وجود دارد.

‏بـا همه ارزش، ثـواب، و برکاتی که در خیـررسانی و خدمـت بـه دیگران است، همه کس موفق به آن نمی شود. شوق خدمت و نیکی به دیگران، از روحی زلال و وارسته حکایت دارد.

مقالات ویژه

هیچ فرصتی را برای انجام کار خیر از دست ندهید «مصاحبه با ناصر ریاحی»

انســانی کــه توفیــق پیــدا میکنــد در حــق مــردم خیرخواهــی و از مشکلشــان گره گشــایی کنــد، در حقیقـت از جانـب خـدا برگزیـده شـده اسـت تـا واسـطه ای باشــد بــرای رســیدن الطــاف الهــی بــه دیگــر بندگانــش. مهنــدس ناصــر ریاحــی بــا ایــن جم...

اعتقاد دادن نذورات باید بین مردم باقی بماند«مصاحبه با محمدحسین رجبی دوانی»

در ماه هــای محــرم و صفــر کــه ایــام مهمــی، از جملــه تاسـوعا، عاشـورا و اربعیـن حسـینی را بـه همـراه دارنـد، بسـیاری از مـردم اقـدام بـه ادای نـذورات و انجـام امـور خیـر نظیـر تـدارک مـکان مناسـب و مایحتـاج برگـزاری مراسـم عـزاداری، بانـی شـدن ب...