فرم عضویت خیرین موسسه امدادگران عاشورا

فرم عضویت (ضمن سپاس از پذیرش عضویت در این خیریه خواهشمند است اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.)