کمـک میخواهـم

  ۱) معرفی نامه از مراکز درمانی ۲) در صورت درمان در مراکز غیر دولتی آوردن معرفی نامه از شورا یاری محل ، مسجد محل یا خیریه ها ۳) اصل گواهی پزشک (نوع بیماری,سابقه بیما...
بیشتر بخوانید