از ظرفیت فوتبال برای دعوت به کار خیر استفاده می کنیم «مصاحبه با آقای مهدی تاج»

از ظرفیت فوتبال برای دعوت به کار خیر استفاده می کنیم «مصاحبه با آقای مهدی تاج»

در حاشیه شانزدهمین مجمع خیرین امدادگران عاشورا مصاحبه ای داشتیم با آقای مهدی تاج، رئیس فدارسیون فوتبال ایران که در ادامه آن را می خوانید   نحوه آشنایی و همکاری شما با خیریه امدادگران عاشورا از چه زمانی شروع شد؟ در دوره جنگ با موسسان و مدیران فعلی خیریه امدادگران عاشورا همرزم بودم.همین رفاقت سبب
بیشتر بخوانید
تبلور و شکوفایی تلاش پزشکان امروز برگرفته از دفاع مقدس است«گفت و گو با دکتر احمد عبداللهی»

تبلور و شکوفایی تلاش پزشکان امروز برگرفته از دفاع مقدس است«گفت و گو با دکتر احمد عبداللهی»

آقای دکتر احمد عبداللهی گفت: تردید ندارم اگر امروز شاهد پیشرفت‌های متعدد و مؤثری در حوزه بهداشت و درمان هستیم، مرهون تلاش‌هایی است که در دوران دفاع مقدس صورت گرفته است و تبلور و شکوفایی امروز پزشکان ما برگرفته از همان دوران است. آقای دکتر احمد عبداللهی معاون بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بیشتر بخوانید
هیچ فرصتی را برای انجام کار خیر از دست ندهید «مصاحبه با ناصر ریاحی»

هیچ فرصتی را برای انجام کار خیر از دست ندهید «مصاحبه با ناصر ریاحی»

انســانی کــه توفیــق پیــدا میکنــد در حــق مــردم خیرخواهــی و از مشکلشــان گره گشــایی کنــد، در حقیقـت از جانـب خـدا برگزیـده شـده اسـت تـا واسـطه ای باشــد بــرای رســیدن الطــاف الهــی بــه دیگــر بندگانــش. مهنــدس ناصــر ریاحــی بــا ایــن جملــه صحبت هایــش را دربـاره کار خیـر و مؤسسـه خیریـه ا...
بیشتر بخوانید
اعتقاد دادن نذورات باید بین مردم باقی بماند«مصاحبه با محمدحسین رجبی دوانی»

اعتقاد دادن نذورات باید بین مردم باقی بماند«مصاحبه با محمدحسین رجبی دوانی»

در ماه هــای محــرم و صفــر کــه ایــام مهمــی، از جملــه تاسـوعا، عاشـورا و اربعیـن حسـینی را بـه همـراه دارنـد، بسـیاری از مـردم اقـدام بـه ادای نـذورات و انجـام امـور خیـر نظیـر تـدارک مـکان مناسـب و مایحتـاج برگـزاری مراسـم عـزاداری، بانـی شـدن بـرای اطعـام عـزاداران و… می کننــد. بــه ایــن ب...
بیشتر بخوانید
افزایش کمی خیرین مانند میزان کمک‌ ها مهم است «مصاحبه با دکتر رسول دیناروند»

افزایش کمی خیرین مانند میزان کمک‌ ها مهم است «مصاحبه با دکتر رسول دیناروند»

دکتر رسول دیناروند سال ها معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده و از اعضای هیات امنای خیریه امدادگران عاشورا نیز به شمار می آید.وی علاوه بر اینکه از خیریان خیریه محسوب می شود،نقش موثری در جذب خیران در حوزه کاری خود برای خیریه داشته است،به طوری که در ساختمان جدید مجموعه نیز در بخش
بیشتر بخوانید
ساختمان جدید خیریه از منظر شهری و معماری شاخص است«مصاحبه با مهندس محسن تاج الدین»

ساختمان جدید خیریه از منظر شهری و معماری شاخص است«مصاحبه با مهندس محسن تاج الدین»

مهنـدس محسـن تاج‌الدیـن در طـول فعالیـت حرفـه‌ای خـود بالـغ بـر ۷۰ پـروژه معمـاری مجموعـا بـه زیـر بنـای بیـش از ۱ میلیـون متر مربـع طراحـی کرده اسـت کـه برخـی ازآنهـا افتخـارات داخلی و بین‌المللــی مختلفــی را بــه همــراه داشــته اســت. از جملــه مهم تریــن آنهــا می‌تــوان بــه کســب رتبـه اول جایـزه...
بیشتر بخوانید