گزارشات مددکاری خیریه امدادگران شش ماهه نخست سال 97 - موسسه خیریه امدادگران عاشورا