برگزاری جلسه هیئت مدیره امدادگران عاشورا شعبه همدان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا