مجمع شانزدهم امدادگران در شبکه خبر سیما - موسسه خیریه امدادگران عاشورا