منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

ساختمان جدید بستری مناسب برای خدمت‌ رسانی بیشتر است«مصاحبه با دکتر احمد شجاعی»

دکتــر احمــد شــجاعی، جــراح و متخصــص چشــم و رئیــس اسبق سـازمان پزشـکی قانونی کشـور بوده است کـه همیـن امر سـبب شـده وی از مؤسسـان خیریـه امدادگـران عاشـورا و عضـو هیئـت امنـای ایـن مؤسسـه باشـد. بـا توجه بـه مسـئولیتی کـه وی در خیریه دارد، گفت و گویــی را بــا موضــوع انجــام امــور خیــر و نقــش خیران در ســاخت ســاختمان جدیــد مؤسســه بــا وی انجــام داده ایــم کــه در ادامــه میخوانیــد.

 

  • لطفـا نحـوه آشـنایی خـود را بـا خیریـه توضیـح دهیـد.

در واقـع هســته اصلــی را دوســتانی کــه در دوران دفــاع مقــدس در بهـداری جنـگ حضـور داشـتند کـه در رأس آنهـا بـرادر گرامی جنـاب آقـای فتحیـان اسـت، شـکل دادنـد. از آنجـا کـه مـا هـم ایـن افتخـار را داشـتیم کـه در دوران دفـاع مقـدس نقـش کوچکـی در بهداری داشـته باشـیم، به همین مناسـبت از ابتـدای تشـکیل هیئـت امدادگران بـا این بـرادران همـراه بودم و تا کنـون کـه مؤسسـه خیریـه رسـمی تحـت عنـوان همیـن مؤسسـه شـکل گرفتـه همـراه دوسـتان هسـتم.

  • نحوه همکاری شما با خیریه چگونه است؟

دوسـتان مـا در دوران دفـاع مقـدس کـه کار ارائـه خدمـات بـه مجروحـان و بیمـاران در جنـگ را بـر عهده داشـتند، خواسـتند بعــد از جنــگ ایــن وظیفــه را بــه نــوع دیگــری بــه انجــام برسـانند؛ لـذا در ارائـه خدمـات درمانـی بـه بیمـاران نیازمنـد همـه تـلاش خـود را بـه کار گرفتنـد. شـروع کار هـم تمرکـز بـر روی بیمارانـی بـود کـه درد و رنـج و هزینه هـای درمانـی بیشـتری داشـتند، ماننـد بیمـاران صعب العـلاج و مبتلا به سرطان. همـه تمرکـز روی ایـن بیمـاران قـرار گرفـت، چـون نیازمندی هـا در حـوزه درمـان زیـاد اسـت و پرداختـن بـه همـه ممکـن نیسـت؛ لـذا اولویت بنـدی شـد. بـه ایـن ترتیـب، برنامـه بـر ایـن متمرکـز شـد و بـه نوعـی تشـکل دوران دفـاع مقـدس هـم حفـظ شـد. همـه عزیزانـی کـه اقـدام به تأسـیس مؤسسـه کردنـد، تقریبـا عزیـزان دوران دفـاع مقـدس بودنـد.

در خیریه امدادگـران عاشـورا هـم دوسـتان دسـت بـه دسـت هـم دادند تـا ضمـن یـک تشـکل امـدادی، بـه بیمـاران نیازمنـد کمـک کننـد. مؤسسـه ابتـدا قصـد داشـت در همـه زمینه هـا اقـدام کنـد، امـا مشـخص شـد کـه بایـد تخصصـی اقـدام کنیـم و روی بیماری هـای خاصـی متمرکـز شـویم، بـر ایـن اسـاس رشـته تخصصـی بنـده هـم کمتـر مـورد نیـاز  مددجویان شـد. امــا در فضــای اجرایــی هــم عضــو هیئت امنــای مؤسســه و عضـو هیئت مدیـره و در خدمـت مجموعـه هسـتم.

  • حضـور مجموعـه امدادگـران چقدر در کم شـدن مشــکلات مددجویــان و بیمــاران صعب‌ العـلـاج نیازمنـد تأثیـر داشـته اسـت؟

کشــور مــا هــم وســعت و هــم جمعیــت زیــادی دارد و مشـکلات و گرفتاری هـا هـم زیـاد اسـت و اینکـه ادعـا کنیـم مـا درصـد قابـل توجهـی از مشـکلات را در ایـن حـوزه حـل
کرده ایـم، درسـت نیسـت و در تـوان هیـچ مجموعـه ای هـم نیسـت. امـا اینکـه ایـن مؤسسـه توانسـته بـا تمـام تـوان خود در ایـن حـوزه وارد شـده و تـا جایـی کـه توانسـته بـه مـردم نیازمنـد در حـوزه کاری خـود خدمـات رسـانده، (البتـه در مقابل مشـکلاتی کـه وجـود دارد کاری نشـده) همیـن که ایـن اقدام خود جـوش و مردمـی انجـام شـده قابـل قدردانـی اسـت، ایـن حرکـت مثبتـی اسـت کـه بـرای رضـای خـدا بیاییـم وسـط میـدان و قـدم مثبـت برداریـم. البتـه ایـن عنایـت خـدا هـم بـوده کـه شـامل حال مؤسسـه شـده؛ مؤسسـه ای کـه از صفر شـروع کـرده و بـا عملکـرد درسـت خـود توانسـته هـر سـال خدمـات بیشـتر و بهتـری را بـه جامعـه هـدف مـددکاری خود ارائـه دهـد. هرچـه ایـن امـر گسـترش پیـدا کنـد بهتر اسـت و امیدواریـم ایـن پیشـرفت بـه نحوی باشـد کـه مؤسسـه بتواند در ایـن حـوزه در کشـور نقـش مؤثرتـری را ایفـا کنـد.

  • مســئولیت‌ های شــما در کمک‌ هــا چــه تأثیــری داشـته اسـت؟

نقـش چندانـی نداشـته اسـت. حـال ممکـن بـوده مثـلا در دســتگاه قضــا مشــکلی در کار خیریــه وجــود داشــته کــه مــا پیگیــری کــرده باشــیم، امــا در کل مســئولیت ها نقشــی نداشـته اسـت. بیشـتر خـودم خواسـتم در ایـن حـوزه باشـم.

  • ازنظــر شــما ســاختمان جدیــد چــه امکانــات و بســترهایی بــرای خدمــت‌ بیشــتر فراهــم می‌کنــد ؟

ســاختمان خیریــه ســه نقــش دارد؛ یکــی محــل اداری مؤسسـه اسـت کـه هـر تشـکیلاتی بـرای اداره جـا و مکانـی می خواهـد، مثـلا در آینـده پوشـش اسـتانی مؤسسـه کامـل می شـود، در تمـام اسـتانها یـا الان کـه ۳۲ مؤسسـه اسـتانی یــا شهرســتانی داریــم این هــا همــه بایــد مدیریــت شــوند. از سـویی مددجویـان بـرای دریافـت خدمـات بـه محلـی بـرای مراجعـه نیـاز دارنـد. از سـوی دیگـر هیئت امنـا و هیئت مدیـره و واحدهـا جـا میخواهنـد. فضـای اداری و اجرایـی کـه پیشـتر هـم در همـان زمیـن بـود توسـعه پیـدا کـرده اسـت. لـذا اول نیــاز اداری و اجرایــی مؤسســه، دوم مســئله هیئــت بهــداری دفـاع مقـدس اسـت کـه بـه فضـا نیـاز داشـت، سـوم اقدامات خدماتـی اسـت کـه بـه داروخانـه، مرکـز تصویربـرداری، مرکز درمانـی و درمانـگاه و جراحـی محـدود اسـت؛ لـذا وجـود چنین همــه کســانی کــه اقــدام بــه تأسـیس مؤسسـه کردنـد، تقریبا رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس بودنــد سـاختمانی نیـاز بـود.

  • در ســاخت ایــن مجموعــه کــه وابســتگی دولتــی هــم نــدارد و مردمــی اســت، خیرین نقــش مهمــی داشــته‌ اند، شــما کــه در بحــث ســاخت و تأمیــن بخشــی از هزینه‌ هــای ایــن ســاختمان ســهیم بوده‌ ایــد، بفرماییــد کار ایــن سـاختمان و تأمیـن هزینه‌ هـای آنچه چـه نحـو بــوده اســت؟

مـا کـه عضـو کوچکی هسـتیم و متأسـفانه چنـدان تأثیرگذار نبودیـم، ولـی بنـده کـه از اول انقلاب در کارهـای دولتـی حضـور داشـته ام میدانـم چنیـن سـاختمانی اگـر در سیسـتم
دولتـی سـاخته میشـد، هزینـه سـاختش چنـد برابر میشـد و زمـان بیشـتری میبـرد. بـرای خـود مجموعـه پزشـکی قانونــی ســاختمانی داریــم. یــک مجموعــه دولتــی دیگــر
ده سـالی میشـود کـه در حـال سـاخت اسـت، امـا هنـوز تمــام نشــده و هــر روز هــم بودجــه بیشــتری میخواهــد.

چنـد نمونـه هـم در مراکـز اسـتانی داریـم کـه شـاید اگـر بـه بخـش خصوصـی واگـذار میشـد یکـی دو سـاله تمـام میشـد. هزینـه اجـرا از سـوی دولـت بسـیار سـنگین اسـت و بـه صـورت امانـی هـم هزینه بـر اسـت کـه اکنـون جـای توضیــح آن نیســت. ولــی در ســاختمان جدیــد مجموعــه دوسـتانی پـای کار آمدنـد کـه بـا وجـود داشـتن تخصـص فی سـبیل الله خدمـت کردنـد کـه ایـن خـود نیز سـبب شـد در مرحلـه اجـرا و نظـارت صرفه جویـی شـود، در خریـد مصالـح هـم بـا توجـه بـه اینکـه بـرای خیریـه بـود، عمدتـا قیمـت را کمتــر حســاب میکردنــد و تخفیــف میدادنــد کــه این هــا همـه سـبب شـد قیمـت سـاختمانی کـه امـروز تمـام شـده هـم نسـبت بـه بیـرون قیمـت بسـیار پایینـی باشـد. خیرین پشـتوانه خوبـی بـرای مؤسسـه بودنـد.

  • خــود شــما هــم بــه عنــوان یکــی از خیرین بـه ایـن مجموعـه کمـک‌ نقـدی کرده‌ایـد، اگـر مشــکلی نیســت نیــت خــود را از ایــن اقــدام بفرماییــد.

کمــک بنــده در مقابــل کمک هــای خیریــن خیلــی کــم و جزئـی بـوده و قابـل گفتـن هـم نیسـت. در هر صورت اسـاس کار خیــر، رضــای خداســت و شــاید بــرای مــا یــک بهــره و توشـه هـم داشـته باشـد. معمـولا بـا توجـه بـه اعتمـادی کـه بـه دوسـتان داریـم هیـچ وقـت سـعی نمیکنیـم کمک هـا را محـدود کنیـم در چـه مسـیری باشـد.
همیـن دعـای مددجویـان بـرای مـا بـس اسـت. در مجمـوع ایــن یــک وظیفــه اســت و فرصتــی اســت کــه خداونــد در اختیــار مــا قــرار داده اســت. خداونــد خــودش قــادر اســت و نیــازی بــه هیچکــس یــا چیــزی نــدارد، میتوانــد همــه را غنـی یـا فقیـر کنـد، فقـر و غنـا در جایـگاه خداونـد از دیـد ماسـت، مـا فقـر و غنـا نداریـم، غنا سـلامت جسـمی و روحی انسـان اسـت و ایـن را خـدا بـه همـه میدهـد. انسـان اگـر از ایـن غنـای جسـمی و روحـی برخـوردار باشـد، غنـی اسـت و اگـر ایـن را نداشـته باشـد، فقیـر اسـت، امـا بالاخـره گرفتاری هـم هسـت، بیمـاری هـم هسـت.

حـال ایـن فرصت هایـی اسـت کـه خـدا فراهـم کـرده کـه تـو کـه غنـی و توانمنـد هسـتی و میتوانـی دسـت را بگیـری از ایـن فرصت اسـتفاده کنـی. در واقـع ایـن امتیـاز بـرای غنـی اسـت، نـه فقیـر تـا از ایــن طریــق بتوانــد توشــه از دنیــا ببــرد. دوســتانی کــه می آینــد چنیــن مجموعــه ای را راه می اندازنــد، بسترســازی میکننـد. ایـن بسـتر فراهـم شـده کـه آقـا یـا خانـم خیر نیازمنـد شناسـایی شـده را از ایـن بسـتر کمـک کنـد و توشـه و بهـره بـرای آخـرت خـود ببـرد، در ایـن تشـکیلات عمدتـا هـدف شناسـایی و بسترسـازی بـرای ایـن امـر اسـت. حـال ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد بـرای دوسـتان و اطرافیـان و اقوام فرصـت کار خیـر را فراهـم و آنهـا را در ایـن توفیـق شـریک کنیـم. خداونـد همـه ایـن فرصت هـا را ایجـاد کـرده، حـال مـا واسـطه هسـتیم بـرای دیگـران کـه ایـن فرصـت را بـه آنهـا و خـود بدهیـم و در آن اجباری نیسـت، هرکس خواسـت اسـتفاده میکنـد. در واقـع ایـن مؤسسـه فرصتـی اسـت کـه در اختیـار دیگـران قـرار داده شـده اسـت. کسـی کـه دنبـال کار خیـر باشـد خـدا مسـیر و بسـترش را فراهـم میکنـد. امـا اصـولا دنیـا محـل رشـد و ارتقـای انسـان اسـت و انسـان هــر چــه شایســتگی داشــته باشــد خــدا شــرایط رشــد را در او فراهــم می کنــد. مثــلا خداونــد در وجــود گرانقــدر امــام حسـین«ع» ایـن بسـتر را دیـد کـه بـرای او حادثـه عاشـورا را فراهـم کنـد.

  • آیا خودشما خیر به مؤسسه معرفی کرد‌ه‌ اید؟

یکـی از وظایـف مـا در جایـگاه هیئت مدیـره همیـن اسـت،خیلـی مشـغله بـرای مـا ایجـاد شـده، در کنـار اینهـا کار علمـی بایـد دنبـال شـود، از قدیـم در قالـب یــک تشــکیلاتی کار فرهنگــی داشــتیم و آن را هــم ادامــه داده ایـم و چنـد فعالیـت دیگـر، در کنـار ایـن بایـد کار خیریـه را هـم پیگیـری کنیـم. در ایـن میـان هـر کسـی کـه زمینـه خیر داشــته را بــه خیریــه معرفــی کرده ایــم و بــه عنــوان خیر شـناخته شـده اسـت.شــما ببینیــد یــک مســئله داریــم و آن اینکــه فرصــت کار خیـر همیشـه و در هـر مقطعـی فراهـم اسـت، ولـی یـک موضوعـی مثـل شـهادت همیشـه بسـترش فراهـم نیسـت و خیلـی مسـائل دیگـر. امـا کار خیـر همیشـه هسـت.

الان تعــداد بیمارانــی کــه هزینــه درمــان ندارنــد، زیــاد اســت. مخصوصـا الان کـه عوامـل بیمـاری زای بدخیـم زیـاد شـده اســت، ماننــد تومور هــا، ســکته ها، نقــص عضوهــا و … اگــر همــه چیــز را بــه سیســتم دولتــی محــول کنیــم، دولــت از عهـده آن بـر نمی آیـد، بایـد مـردم هـم کمـک کننـد، هـم تکلیـف قانونـی و هـم شـرعی و انقلابـی اسـت، خـود مـردم هـم بـا ایـن کار انسـجام اجتماعـی پیـدا میکننـد. همـه چیز را نمیشـود بـه دولـت محـول کـرد؛ لـذا امـروزه یـک زمینـه  کاری خیـر بیشـتری ایجـاد شـده اسـت. قبـلا شـاید کار خیر مصادیـق دیگـری داشـت.

مطالب مرتبط