دستی کوچک،بخششی بزرگ - موسسه خیریه امدادگران عاشورا
دستی کوچک،بخششی بزرگ

دستی کوچک،بخششی بزرگ

دستی کوچک ، بخششی بزرگ

کودکان بیماران نیازمند در طرح “دستی کوچک،بخششی بزرگ” قلک های اهدایی موسسه خیریه امدادگران را برای کمک به والدین خود پر از بخشش می کنند تا رسم بخشندگی از کودکی آغاز گردد.

فرزندان مددجویان خیریه امدادگران هر کدام قلکی را انتخاب کردند تا برای کمک به درمان والدین خود پس انداز کنند.این قلک ها با همه پولی که در آن است نماد تلاشی معصومانه برای غلبه بر سرطان است.با انتخاب هریک از تندیس ها و پرداخت مبلغ یک میلیون تومان و بیشتر تندیس یادبود خیرخواهی به شما تعلق میگیرد و مبلغ ارسالی شما به خانواده آن کودک به عنوان کمک هزینه درمانی پرداخت می گردد.