بایگانی‌ها مقالات خیرخواهی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا
منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

نصراله فتحیان از سپهبد شهید قاسم سلیمانی میگوید

نصراله فتحیان از سپهبد شهید قاسم سلیمانی میگوید
  سردار سلیمانی به شهادت نایب امام زمان «عج» جزء برجسته ترین های مکتب امام «ره» بود.فرق سردار سلیمانی با بقیه این بود که ایشان پس از دفاع مقدس ، دفاع را رها نکرد و ه...
بیشتر بخوانید

استانداردسازی فعالیت‌ها اولین ماموریت ماست«مصاحبه با عبدالکریم رویی زاده»

استانداردسازی فعالیت‌ها اولین ماموریت ماست«مصاحبه با عبدالکریم رویی زاده»
یکـی از بخش هـای فعـال مؤسسـه خیریـه امدادگـران عاشـورا امـور استان هاسـت کـه مسـئولیت هماهنگـی شـعب اسـتانها را برعهــده دارد. در ایــنجا بــا عبدالکریــم روئــي زاده مع...
بیشتر بخوانید

ساختمان جدید بستری مناسب برای خدمت‌ رسانی بیشتر است«مصاحبه با دکتر احمد شجاعی»

ساختمان جدید بستری مناسب برای خدمت‌ رسانی بیشتر است«مصاحبه با دکتر احمد شجاعی»
دکتــر احمــد شــجاعی، جــراح و متخصــص چشــم و رئیــس اسبق سـازمان پزشـکی قانونی کشـور بوده است کـه همیـن امر سـبب شـده وی از مؤسسـان خیریـه امدادگـران عاشـورا و عضـو هی...
بیشتر بخوانید

کار فرهنگی همزاد خیرخواهی است «مصاحبه با سید جمال نحوی معاون فرهنگی امدادگران»

کار فرهنگی همزاد خیرخواهی است «مصاحبه با سید جمال نحوی معاون فرهنگی امدادگران»
نشریه موسسه خیریه امدادگران عاشورا «پرنیـان» در گفت و گویـی بـا سـید جمال نحـوی معـاون فرهنگـی و امـور خیریـن مؤسسـه امدادگران عاشورا از سـابقه فعالیت هـای فرهنگـی مؤسسـه...
بیشتر بخوانید

مسیر خیرات را برای رسیدن به نیازمندان هموار می‌کنیم «مصاحبه با آقای حسین حسنی »

مسیر خیرات را برای رسیدن به نیازمندان هموار می‌کنیم «مصاحبه با آقای حسین حسنی »
حسنی ، مدیر پشتیبانی خیریه امدادگران از چگونگی دریافت نذورات و نحوه‌ی توزیع آن می‌گوید. به ‌غیراز مسئولیت پشتیانی در این خیریه ، به من نه یک وظیفه بلکه امانتی سپرده‌ شده...
بیشتر بخوانید

جنس کار امدادگران از جنس دفاع مقدس است «مصاحبه با نصرالله فتحیان»

جنس کار امدادگران از جنس دفاع مقدس است «مصاحبه با نصرالله فتحیان»
نصــرالله فتحیــان از مســئولین بهــداری در دوران دفــاع مقــدس، امــروز از مؤسســان و مدیرعامــل خیریــه امدادگـران عاشـورا اسـت. در آسـتانه افتتـاح سـاختمان جدیـد مؤسسـ...
بیشتر بخوانید

ابلاغ سلام رهبری به خیرین امدادگران عاشورا «سخنرانی دکتر رحیم صفوی در مجمع شانزدهم»

ابلاغ سلام رهبری به خیرین امدادگران عاشورا «سخنرانی دکتر رحیم صفوی در مجمع شانزدهم»
یحیی رحیم صفوی در شانزدهمین مجمع خيرين مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا : کاری که برای خدا و خدمت به خلق خدا باشد، هیچگاه فراموش نمی‌شود. به گزارش امدادگران عاشورا، صفوی ادام...
بیشتر بخوانید

از ظرفیت فوتبال برای دعوت به کار خیر استفاده می کنیم «مصاحبه با آقای مهدی تاج»

از ظرفیت فوتبال برای دعوت به کار خیر استفاده می کنیم «مصاحبه با آقای مهدی تاج»
در حاشیه شانزدهمین مجمع خیرین امدادگران عاشورا مصاحبه ای داشتیم با آقای مهدی تاج، رئیس فدارسیون فوتبال ایران که در ادامه آن را می خوانید   نحوه آشنایی و همکاری شما ب...
بیشتر بخوانید