بایگانی‌ها مقالات خیرخواهی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

مسیر خیرات را برای رسیدن به نیازمندان هموار می‌کنیم «مصاحبه با آقای حسین حسنی »

مسیر خیرات را برای رسیدن به نیازمندان هموار می‌کنیم «مصاحبه با آقای حسین حسنی »
حسنی ، مدیر پشتیبانی خیریه امدادگران از چگونگی دریافت نذورات و نحوه‌ی توزیع آن می‌گوید. به ‌غیراز مسئولیت پشتیانی در این خیریه ، به من نه یک وظیفه بلکه امانتی سپرده‌ شده...
بیشتر بخوانید

جنس کار امدادگران از جنس دفاع مقدس است «مصاحبه با نصرالله فتحیان»

جنس کار امدادگران از جنس دفاع مقدس است «مصاحبه با نصرالله فتحیان»
نصــرالله فتحیــان از مســئولین بهــداری در دوران دفــاع مقــدس، امــروز از مؤسســان و مدیرعامــل خیریــه امدادگـران عاشـورا اسـت. در آسـتانه افتتـاح سـاختمان جدیـد مؤسسـ...
بیشتر بخوانید

ابلاغ سلام رهبری به خیرین امدادگران عاشورا «سخنرانی دکتر رحیم صفوی در مجمع شانزدهم»

ابلاغ سلام رهبری به خیرین امدادگران عاشورا «سخنرانی دکتر رحیم صفوی در مجمع شانزدهم»
یحیی رحیم صفوی در شانزدهمین مجمع خیرین مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا : کاری که برای خدا و خدمت به خلق خدا باشد، هیچگاه فراموش نمی‌شود. به گزارش امدادگران عاشورا، صفوی ادام...
بیشتر بخوانید

از ظرفیت فوتبال برای دعوت به کار خیر استفاده می کنیم «مصاحبه با آقای مهدی تاج»

از ظرفیت فوتبال برای دعوت به کار خیر استفاده می کنیم «مصاحبه با آقای مهدی تاج»
در حاشیه شانزدهمین مجمع خیرین امدادگران عاشورا مصاحبه ای داشتیم با آقای مهدی تاج، رئیس فدارسیون فوتبال ایران که در ادامه آن را می خوانید   نحوه آشنایی و همکاری شما ب...
بیشتر بخوانید

تبلور و شکوفایی تلاش پزشکان امروز برگرفته از دفاع مقدس است«گفت و گو با دکتر احمد عبداللهی»

تبلور و شکوفایی تلاش پزشکان امروز برگرفته از دفاع مقدس است«گفت و گو با دکتر احمد عبداللهی»
آقای دکتر احمد عبداللهی گفت: تردید ندارم اگر امروز شاهد پیشرفت‌های متعدد و مؤثری در حوزه بهداشت و درمان هستیم، مرهون تلاش‌هایی است که در دوران دفاع مقدس صورت گرفته است و...
بیشتر بخوانید

هیچ فرصتی را برای انجام کار خیر از دست ندهید «مصاحبه با ناصر ریاحی»

هیچ فرصتی را برای انجام کار خیر از دست ندهید «مصاحبه با ناصر ریاحی»
انســانی کــه توفیــق پیــدا میکنــد در حــق مــردم خیرخواهــی و از مشکلشــان گره گشــایی کنــد، در حقیقـت از جانـب خـدا برگزیـده شـده اسـت تـا واسـطه ای باشــد بــرای رس...
بیشتر بخوانید

اعتقاد دادن نذورات باید بین مردم باقی بماند«مصاحبه با محمدحسین رجبی دوانی»

اعتقاد دادن نذورات باید بین مردم باقی بماند«مصاحبه با محمدحسین رجبی دوانی»
در ماه هــای محــرم و صفــر کــه ایــام مهمــی، از جملــه تاسـوعا، عاشـورا و اربعیـن حسـینی را بـه همـراه دارنـد، بسـیاری از مـردم اقـدام بـه ادای نـذورات و انجـام امـور...
بیشتر بخوانید

افزایش کمی خیرین مانند میزان کمک‌ ها مهم است «مصاحبه با دکتر رسول دیناروند»

افزایش کمی خیرین مانند میزان کمک‌ ها مهم است «مصاحبه با دکتر رسول دیناروند»
دکتر رسول دیناروند سال ها معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده و از اعضای هیات امنای خیریه امدادگران عاشورا نیز به شمار می آید.وی علاوه بر اینکه از خیریان خیریه محسوب می ش...
بیشتر بخوانید