ديدار مدير عامل امدادگران البرز با آيت الله همداني - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

دیدار مدیر عامل امدادگران البرز با آیت الله همدانی

دیدار مدیر عامل موسسه امدادگران کرج و نایب رئیس هیئت مدیره با آیت الله حسینی همدانی رئیس هیئت امناء استان البرز در خصوص ارائه گزارش عملکرد سال 1397 و برگزاری مراسم گلریزان و تعیبن زمان تشکیل جلسه هیئت امناء بعد از ماه مبارک رمضان

مطالب مرتبط