جنس کار امدادگران از جنس دفاع مقدس است «مصاحبه با نصرالله فتحیان» - موسسه خیریه امدادگران عاشورا
منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

جنس کار امدادگران از جنس دفاع مقدس است «مصاحبه با نصرالله فتحیان»

نصــرالله فتحیــان از مســئولین بهــداری در دوران دفــاع مقــدس، امــروز از مؤسســان و مدیرعامــل خیریــه امدادگـران عاشـورا اسـت. در آسـتانه افتتـاح سـاختمان جدیـد مؤسسـه در مرکـز بـه حضـور او رفتیـم و گفت وگویـی انجـام دادیــم کــه در ادامه میخوانیــد.

*‌ جنـاب آقـای فتحیان لطفا بــه صــورت اجمالــی رونــد شــکل‌ گیری خیریــه را از بـدو تأسـیس و مسـیری کـه طـی کـرده بـرای مـا شـرح دهیـد.

مـا در ابتـدای کار بـه صـورت هیئـت بـا همیـن نـام فعالیـت میکردیــم، ایــن هیئــت، متشــکل از رزمنــدگان بهــداری دفــاع مقــدس اســت. در آغــاز کار هــم جلســات در منــازل اعضــا تشــکیل می شــد، اولیــن جلســه هــم در منــزل بنــده برگــزار شــد. بــا توجــه بــه اینکــه مســاحت منــازل کوچــک بـود، تصمیـم گرفتـه شـد ملکـی بـرای برگـزاری جلسـات و برنامه هـا خریـداری شـود کـه در خیابـان رسـالت یـک خانـه ســه طبقــه خریــداری شــد و جلســات بــه آنجــا انتقــال داده شــد. امــا ایــن کار بــه راحتــی صــورت نگرفــت.

مــا در ابتــدا توانســتیم نزدیــک بــه 70 میلیــون تومــان جمــع آوری کنیــم کـه ایـن مبلـغ بـرای خریـد آن ملـک کافـی نبـود. در همیـن چهارچــوب و بــرای کمــک بــه مجموعــه نامــه ای بــه رهبــر معظــم انقلـاب نوشــتیم. ایشــان هــم روی نامــه دســتوری مبنـی بـر رسـیدگی خدمـت آقای فیروزآبـادی ریاسـت وقـت سـتاد کل نیروهـای مسـلح ارسـال کردنـد. مـا طـی جلسـه ای کــه بــا ایشــان داشــتیم، گــزارش کار را ارائــه دادیــم، ایشــان هــم خدمــت آقــا گــزارش دادنــد. پــس از دو هفتــه از طــرف دفتـر آقـا تمـاس گرفتنـد و اعـلام کمـک 50 میلیونـی کردنـد.مــا در آن ســال ملــک را بــه قیمــت 120 میلیــون تومــان خریـداری کردیـم.

در خصـوص نحـوه چگونگـی تبدیـل هیئت بـه مجموعـه خیریـه در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و صعب العلاج هـم بایـد خدمـت شـما عـرض کنـم کـه مــا در ســال 81 بــه مناســبت روز قــدس برنامــه ای ترتیــب دادیـم کـه آن برنامـه بـا حضـور وزیـر وقـت بهداشـت آقـای دکتـر پزشـکیان برگــزار شــد. در خــلال آن ســخنرانی آقای صفـوی پیشـنهاد تبدیـل هیئـت بـه مجموعـه خیریـه را دادنـد.پـس از ایـن پیشـنهاد و مشـاوره بـا دیگـر دوسـتان، از جملـه وزیـر وقـت بهداشـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه یـک طبقه از ســه طبقــه را بــه خیریــه اختصــاص دهیــم کــه بــا مــرور زمـان ایـن یـک طبقـه بـه سـه طبقـه رسـید و کل سـاختمان را بـه امـر خیریـه اختصـاص دادیـم و از سـال 81 تـا سـال 93 در آن سـاختمان مشـغول بـه فعالیـت بودیـم و طـی ایـن مـدت هـم خیریـه را از نظـر جـذب نیـرو و خیـرات در سراسـر کشـور گسـترش دادیـم.

*‌ بـا توجـه بـه اینکـه سـاختمان جدیـد موسسه در آســتانه افتتــاح اســت، بفرماییــد اساســا ســاخت مجموعــه در ایــن مســاحت و طبقــه از کجــا و چــه زمانــی شــروع شــد؟

مــا پــس از ده ســال فعالیــت در خیریــه، احســاس کردیــم دیگــر ایــن مــکان پاســخگوی مــا و مددجویــان مــا نیســت.بســیاری از مواقــع کــه همایشــی برگــزار میکردیــم شــرمنده مـردم میشـدیم چـون اسـتقبال از مراسـم بسـیار خـوب، ولـی متأسـفانه گنجایـش مجموعـه و امکانـات آن در سـطحی پایین بــود و خیلــی از مواقــع در مراســم مجبــور بودیــم درب هــا را ببندیـم، یـا ممکـن بـود در یـک روز نزدیـک صـد نفـر مددجـو بـه معاونـت مـددکاری خیریه کـه در یـک طبقـه نـود متـری بـود مراجعـه کننـد کـه واقعـا جوابگـوی خیلـی از مسـائل مـا نبـود.بـه همیـن دلیـل ایـن پیشـنهاد را در هیئـت امنـا مطـرح کردیم کــه بایــد مجموعــه را گســترش دهیــم. بعــد از تصویــب در هیئـت امنـا ایـن موضـوع پیگیـری شـد کـه زمین هـای کنـار و روبــروی مجموعــه را کــه مســاحت آن نزدیــک بــه 800 متـر بـود را، بـا سـه هـدف خریـداری کنیـم؛

1 -فعالیت هـای درمانــی و پزشــکی

2 -فعالیتهــای مشــاوره و مددجویــی

3 -فعالیتهـای مذهبـی

کـه ایـن کار بـا یـاری پـروردگار و بـا کمـک خیـران زیـادی کـه اختصاصـا بـرای سـاخت ایـن بنـا همدسـتی کردنـد صـورت گرفـت. متأسـفانه مـا طـی یـک سـال درگیــر بوروکراســی اداری و مجوزهــای ایــن کار بودیــم کــه ایـن خیلـی وقـت مـا را گرفـت، امـا نهایتـا از سـال 92 کار شـروع شـد و در حـال حاضـر در آسـتانه افتتـاح قـرار دارد.

مطالب مرتبط