تقدیر امدادگران ارومیه از خیرین اقلیت های مذهبی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا