برگزاری جلسه امدادگران گیلان با مدیران بیمارستان امام خمینی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

برگزاری جلسه امدادگران گیلان با مدیران بیمارستان امام خمینی

جلسه صبحانه کاری با ریاست و مدیر مترو و مددکار بیمارستان امام خمینی شهرستان صومعه سرا با حضور برادران حسرتی و رحیمی از موسسه خیریه امداگران عاشورا گیلان با هماهنگی قبلی برگزار گردید و موارد ذیل به تصویب رسید ‌۱) مقرر گردید به تعداد سه دستگاه صندق ترازو دار در بخشهای پر تردد با هماهنگی پشتیبانی و مدکاری جا نمایی گردد.۲)مقرر گردید اداره پشتیبانی و مترو  و بیمارستان مبلغی با هماهنگی و رضایت پرسنل با مدت معین کسر و به حساب بانک رفاه که از سوی موسسه اعلام شده واریز نمایند ۳)مقرر گردید قلک های کوچک موسسه بین پرسنل بیمارستان توزیع گردد.

مطالب مرتبط