بازرسی اسناد مالی امدادگران ارومیه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

بازرسی اسناد مالی امدادگران ارومیه

بررسی و حسابرسی اسناد مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورا ارومیه توسط جناب آقای دکتر زینالی بازرس امور مالیاتی از تهران

مطالب مرتبط