افزایش کمی خیرین مانند میزان کمک‌ ها مهم است «مصاحبه با دکتر رسول دیناروند» - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

افزایش کمی خیرین مانند میزان کمک‌ ها مهم است «مصاحبه با دکتر رسول دیناروند»

دکتر رسول دیناروند سال ها معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده و از اعضای هیات امنای خیریه امدادگران عاشورا نیز به شمار می آید.وی علاوه بر اینکه از خیریان خیریه محسوب می شود،نقش موثری در جذب خیران در حوزه کاری خود برای خیریه داشته است،به طوری که در ساختمان جدید مجموعه نیز در بخش درمانگاه و داروخانه توانسته کمک های بسیاری را جذب کند.آنچه در ادامه می خوانید گفت و گوی ما با ایشان درباره خیریه ،ساختمان جدید و انجام امور خیریه است.

 

نحوه آشنایی و ورود شما به مجموعه خیریه امدادگران به چه نحو بود؟

به واسطه مسئولیتی که در وزارت بهداشت داشتم،با دوستان ارتباط پیدا کردم.امدادگران عاشورا به صورت موازی،هم به عنوان یک هیات و هم یک خیریه با همت و تلاش دوستان در بهداری رزم کار خود را شروع کرد.من در سال 84 معاون وزیر بهداشت بودم تا 88 و به دعوت دوستانی از این مجموعه به این جمع وارد شدم.با آقای فتحیان هم از دور آشنا بودم،ولی از سال 84 قرابت پیدا کردیم.از سال دوم تقریبا به مجموعه پیوستم.

 

چه الزاماتی سبب احداث ساختمان جدید امدادگران شد؟

این ساختمان فقط برای خیریه نیست ،قبلا فضایی برای برگزاری هیات داشتیم.هیات در ایام مختلف فعال است و جلسات مختلفی در آن برگزار می شود.یک قسمت این ساختمان جدید حسینیه است و یک کاربری دیگرش امور اداری خیریه است.کاری دیگری که ما در قالب فعالیت جدید برای آن تصمیم گرفتیم،تاسیس یک مرکز درمانی بود،چرا که کسانی که در خیریه فعال هستند،عمدتا خودشان در حوزه بهداشت و درمان فعالند.داروسار،پزشک آزمایشگاهی ،تصویربردار،پرستار،ماما و … در رشته های پزشکی و پیراپزشکی فعال هستند،بنابراین بک مرکز درمانی هم می تواند این را در ارائه خدمات خیریه ناشی از توان علمی که در مجموعه وجود دار،کمک کند.لذا این فضا فقط فضای خیریه امدادگران عاشورا نیست بلکه دارای بخش هایی چون حسینیه ،مجموعه اداری و درمانگاه و امور درمانی است که مرکز جامع تصویربرداری،کلینیک روزانه،داروخانه و … را شامل می شود.

 

با توجه به همکاری مؤسسه با درمانگاه‌ها و مراکز درمانی متعدد فلسفه ایجاد درمانگاه در مجموعه خیریه چه بود؟

مـا تصمیـم داشـتیم مثـل خیریه هایـی کـه بیمارسـتان دارند، یــا درمانگاه هــای خیریــه یــا حتــی بیمارســتان های خیریــه کشـور، یـک بیمارسـتان خیریـه تأسـیس کنیـم، امـا تـوان و امکاناتمـان محـدود بـود، بنابرایـن درمانـگاه را کوچکتـر در نظـر گرفتیـم و فعالیت هـا را در حـد یـک درمانـگاه خیریـه سـاماندهی کردیـم. البتـه بزرگتـر از یـک درمانـگاه اسـت، چـون مرکـز جراحـی محـدود و تصویربـرداری هـم دارد. در ضمــن عـلـاوه بــر مددجویــان خیریــه عمــوم مــردم هــم می  تواننــد از ایــن خدمــات درمانــی اســتفاده کننــد. قبــلا برخــی همــکاران ویزیــت رایــگان در مطب هــای خــود داشــتند، امــا الان در کنــار انــواع حمایت هایــی کــه انجــام می دهیـم، ویزیـت رایـگان هـم در درمانـگاه خیریـه صـورت می گیـرد. عـلاوه بـر خیریـن، همـکاران دیگـری نیز در سـایر حوزه هـا بـا خیریـه همـکاری دارنـد، مثـلا داروسـازان داروی رایــگان ارائــه می دهنــد، یــا در بســتری برخــی مددجویــان در هزینه هــا تخفیــف داده میشــود. گاهــی اوقــات هــم در مناسـبت هایی ماننـد مـاه رمضـان و ایـام نـوروز کمک هـای غذایـی بـه مددجویـان ارائـه میشـود، یـا چنـد مـورد هـم جهیزیـه بـرای خانـواده مددجویـان تهیـه شـده، امـا عمـده خدمـات، خدمـات درمانـی . البتــه، درمانــگاه خیریــه یــک مرکــز درمانــی بــرای عمــوم مـردم اسـت و بـا تعرفه هـای دولتـی و خیریـه کار می کنـد درآمــد آن هــم بــرای خــود خیریــه اســتفاده می شــود.

 

نقش خیران را در احداث ساختمان جدید چگونه ارزیابی می کنید؟

امدادگـران دو کار اصلـی دارد؛ یکـی اینکـه خیـران را جـذب کنـد و دیگـر اینکـه از بیمـاران دسـتگیری کنـد. بـا توجـه به اینکـه مـا هیـچ کمکـی از دولـت یـا مجموعه هـای دولتـی دریافــت نمی کنیــم و لــذا اگــر اقدامــی در خیریــه صــورت می گیــرد بــه پشــتوانه کمــک خیــران اســت. افــراد خیر هــم زمانــی کــه بــه مجموعــه کمــک می کننــد مشــخص میکننـد کـه کمک هـا بـرای کجـا و چـه منظـوری اسـتفاده شــود؛ درمــان بیمــاران، ســاخت ســاختمان، هزینه هــای حســینیه و… یــا گاهــی فــردی فقــط مبلــغ را می پــردازد و اختصـاص آن را بـه خـود مجموعـه واگـذار میکنـد. در واقـع، تکلیـف همـه ایـن کمک ها روشـن اسـت و سـالیانه گـزارش مالــی آن اعــلام میشــود. برخــی از خیــران هــم فقــط در سـاخت سـاختمان کمـک کردنـد، مثلـا کسـی درهـای ایـن سـاختمان را تقبـل کـرده، 40 درصـد هزینـه آسانسـور را یـک خیر داده، آهـن الات را عـده ای خیـر کمـک کـرده و حتـی کسـانی بـه عنـوان مهنـدس و کارگـر کار کـرده و دسـتمزد نگرفته انــد. افــرادی هــم مبالــغ کــم و زیــادی داده انــد کــه  تمامـا ثبـت و ضبـط شـده اسـت.

 

آیا درساخت ساختمان جدید کمک‌های دولتی هم جذب کرده‌اید؟

خیـر. گاهـی اوقـات بـرای کمـک بـه بیمـاران از کمک هـای دولتـی اسـتفاده کردهایـم کـه محـدود بـوده اسـت، امـا بـرای حسـینیه و سـاختمان جدیـد خیریـه بـه هیـچ وجـه کمـک دولتـی نداشـتیم و تمـام هزینه هـا از سـوی خیران جمـع آوری شـده اسـت.

 

شما از خیرین کمک به ساختمان هم بوده‌اید، بفرمایید به چه نحو دراین امرخداپسندانه شرکت داشتید؟

در امدادگـران هیئـت امنـا و هیئـت مدیـره داریـم. مـن عضـو هـر دو هسـتم، اعضـای ایـن دو خودشـان هـم در امـر خیریه کمــک میکننــد، هــم از خودشــان بــه صــورت شــخصی و هــم بــا ترغیــب و دعــوت از دیگــران، یعنــی مهم تــر از کمکهــای شــخصی ایــن اســت کــه واســطه جــذب کمک هــای خیــران باشــند و هــر کــدام ایــن امــر را بــه انحـای مختلـف پیگیـری میکننـد. بنـده، هـم خـودم و هـم خانــوادهام کمک هایــی بــرای خیریــه داشــته ایم، همچنیــن در کارهـای مختلـف و مسـئولیت های مختلفـی کـه داشـتم خیـر را جــذب کنــم. کمــک خــودم و تـلـاش کــردم افــراد خیر خانـواده ام ناچیـز بـوده امـا بیشـتر سـعی داشـتم بـه واسـطه خیـران را در حــوزه مســئولیت ها و شــغل هایی کــه داشــتم خیر غـذا و دارو جـذب کنـم. البتـه بـه نظـر مـا میـزان و مقـدارخیرکمـک مهـم نیسـت، مهـم جـذب خیر است.

 

برخی معتقدند جذب خیر و رو زدن به افراد برای جذب آنها از شان انسان می کاهد و ممکن است خیلی ها تنها به کمکی که خودشان میکنند بسنده کنند،یا موضوعاتی مثل ریا و امثال آن را مطرح کنند،با این اوصاف نظر شما در رابطه با جذب خیر به مجموعه خیریه ها چیست؟

همیشــه بــه دوســتانی کــه میخواهنــد در امــر خیــر وارد شــوند گفتــه ام ورود بــه عرصــه کار خیــر بــه جــز اینکــه یـک وظیفـه دینـی و توصیـه دینـی اسـت، یـک وظیفـه انسـانی اسـت، حتـی آن هایـی کـه اهـل دیـن نیسـتند ورود بـه کار خیـر را بـه عنـوان یـک کاری کـه بـرای خـود فـرد از نظــر انســانی و روانــی خــوب اســت تلقــی می کننــد و ذات بشــر این طــور اســت کــه دوســت دارد در کار خیــر شـرکت کنـد، لـذا وقتـی افـراد را دعـوت و تشـویق بـه کار خیـر می کنیـم واقعـا بـا ایـن نیـت کـه ایـن تـلاش سـبب گشـایش بـرای خـود آنهـا در دنیـا و آخـرت میشـود ایـن خیــر امــر را انجــام میدهیــم. مــن معتقــدم کــه جــذب خیر فقــط کار مــردم بی بضاعــت را راه نمی انــدازد؛ بلکــه ایــن خیـر هـم مفیـد اسـت و وقتـی کـه این عمـل بـرای خـود خیر نـگاه را داریـم، کارمـان را هـم راحتتـر انجـام میدهیـم و ایــن وســاطت برایمــان شــیرین می شــود.

بایــد ایــن نکتــه را هــم بگویــم کــه مــا در خیریــه بــر اســاس برنامــه عمــل می کنیــم و برنامــه ســالانه و پنــج ساله جذب خیر داریـم و در برنامه هـا هدف گـذاری جـذب خیر داریم مثلا امسال 1000 خیر جذب میکنیم ،نه اینکه ایـن مقـدار پـول بایـد جـذب شـود؛ بلکه بـه عـلاوه میزان خیـران هـم توجـه داریـم. مـا بـرای نقدینگـی بـه تعـداد خیر تعـداد خیـری هـم کـه بایـد اضافـه شـود برنامـه داریـم، حـال هـر چقـدر هـم هـر کسـی بتوانـد کمـک کنـد مهـم خیـر بـدون توجـه بـه میـزان کمـک نیسـت. تعـداد افـراد خیر هــم مهــم اســت. در تلاشــیم تعــداد آنهــا بــالا بــرود. حـال یکـی ده هـزار تومـان و یکـی چنـد میلیـارد تومـان، خیرینــی هــم کــه جــذب میشــوند در عرصه هــای مختلـف فعالیـت میکننـد. نکتـه بعـدی اینکه مـا در خیریه از کمک هـای مردمـی بـه هیـچ عنـوان بـرای دادن حقـوق کارکنـان خیریـه اسـتفاده نمی کنیـم، چـون تعـدادی نیـرو داریـم کـه حقوق بگیـر هسـتند و تمـام وقـت کارشـان در خیریـه اسـت، ولـی حقـوق آنهـا در قالـب فعالیتی کـه قبال تعریــف شــده تأمیــن میشــود. در هزینــه کمک هــا هــم بـه ایـن امـر توجـه کردهایـم کـه فقـط در امـور مربوطـه هزینـه شـود و سـایر هزینه هـای متبـادر بـه مجموعـه از محل هــای دیگــر کــه پیش بینــی شــده اســت، تأمیــن شـود.

دیدگاه شما نسبت به کارخیرچیست؟

انجــام امــور خیــر یــک مســئولیت اجتماعــی اســت. در ایــران فعالیت هــای خیریــه مــا کــم اســت و مــردم بایــد بیشـتر از ایـن در امـور خیـر وارد شـوند. دولـت نمی توانـد همـه مشـکلات کشـور را برطـرف کنـد. در پیشـرفته ترین کشـورهای جهـان هـم خیریـه وجـود دارد و وظایـف جدی دارنـد کـه از عهـده دولت هـا برنمی آیـد. نـه فقـط خیریـه امدادگـران، بلکـه باید هـزاران خیریـه مثل امدادگـران برای سـلامت جامعـه نهادینـه شـود. بـا ایـن اعتقـاد هرجایی که کار خیــری بــوده و کمکــی از مــا برآمــده دســت بــه کار شــده ایم. یــا بــه خیریه هایــی کــه امکانــش را داشــته ایم کمــک کرده ایــم. یکــی از ملزومــات زندگــی بشــری، دسـتگیری از محرومـان و انجـام امـور خیرخواهانـه اسـت.

آیا خاطره‌ای از حضور خود در خیریه ومسائل پیرامون آن دارید؟

بــه یــاد دارم در دورانــی کــه هنــوز ســاختمان جدیــد را نســاخته بودیــم و خیریــه در ســاختمان قدیمــی خیابــان رسـالت بـود، بـرای اینکـه عمـده دوسـتان شـغل دولتـی داشــتند و بایــد بــه کار خــود می رســیدند اول صبــح بعــد از نمــاز جلســه برگــزار میشــد، یــک روز حــدود ســاعت شــش تــا شــش و نیــم بــود کــه مــن بــا ماشــینم وارد محوطــه پارکینــگ جلــوی ســاختمان قدیمــی شــدم و پـارک کـردم، داشـتم بـه سـمت سـاختمان میرفتـم کـه پیرمـردی کـه نانـی در دسـت داشـت، در حـال رد شـدن از پـارک کنـار سـاختمان بـود کـه شـروع کـرد بـه مـن بـد و بیـراه گفتـن، اول تصـورم ایـن بـود کـه مـن را در تلویزیون دیـده و شـناخته و اعتراضـی بـه مسـائل غـذا و دارو دارد، ولـی دیـدم کـه میگ ویـد تـو کـه وضـع مالـیات خوبـه چـرا آمـده ای اینجـا کمـک بگیـری؟ چـرا شـما بـه مـردم بیچــاره رحــم نمی کنیــد و از ایــن حرفهــا، ماشــین مــن را دیـده بـود و فکـر میکـرد مـن آمـده ام خیریـه کمـک بگیـرم. انـگار تمـام تصـورش ایـن بـود کـه هـر کسـی به خیریــه می آیــد فقــط بــرای گرفتــن کمــک اســت. مــن گفتـم حـاج آقـا مـن از مسـئولان خیریـه هسـتم، تـازه بعد از اینکــه ایــن را گفتــم دیــدم کــه میگویــد بــا همیــن پول هــای مــردم رفتیــد ایــن ماشــین ها را خریده ایــد، بــه جـای اینکـه برویـد بـه مـردم بیچـاره کمـک کنیـد. مـن هـم کـه دیـدم دیگـر بحـث کـردن فایـده نـدارد، فـرار را بـر قـرار ترجیـح دادم.

مطالب مرتبط