هیچ فرصتی را برای انجام کار خیر از دست ندهید «مصاحبه با ناصر ریاحی»

هیچ فرصتی را برای انجام کار خیر از دست ندهید «مصاحبه با ناصر ریاحی»

انســانی کــه توفیــق پیــدا میکنــد در حــق مــردم خیرخواهــی و از مشکلشــان گره گشــایی کنــد، در حقیقـت از جانـب خـدا برگزیـده شـده اسـت تـا واسـطه ای باشــد بــرای رســیدن الطــاف الهــی بــه دیگــر بندگانــش. مهنــدس ناصــر ریاحــی بــا ایــن جملــه صحبت هایــش را دربـاره کار خیـر و مؤسسـه خیریـه ا...
بیشتر بخوانید
اعتقاد دادن نذورات باید بین مردم باقی بماند«مصاحبه با محمدحسین رجبی دوانی»

اعتقاد دادن نذورات باید بین مردم باقی بماند«مصاحبه با محمدحسین رجبی دوانی»

در ماه هــای محــرم و صفــر کــه ایــام مهمــی، از جملــه تاسـوعا، عاشـورا و اربعیـن حسـینی را بـه همـراه دارنـد، بسـیاری از مـردم اقـدام بـه ادای نـذورات و انجـام امـور خیـر نظیـر تـدارک مـکان مناسـب و مایحتـاج برگـزاری مراسـم عـزاداری، بانـی شـدن بـرای اطعـام عـزاداران و… می کننــد. بــه ایــن ب...
بیشتر بخوانید