مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا - شماره ثبت 15387
1396/03/02::20:53

بازدید از منزل مددجو

تنها پور؛ مسئول مدیریت مددکاری امدادگران عاشورا استان خوزستان از مددجو تحت پوشش این موسسه بازدید کرد.وی در ادامه افزود این رود خیرخواهانه در طول هفته ادامه دارد.

صفحه اصلی تماس با ما خوراک مطالب وبسایت در گوگل پلاس به ما +1 دهید