استان کرمان

اطلاعات مرکز کرمان

مدیر عامل : علی مرادی

آدرس : خیابان فردوسی، خیابان وحشی بافقی، تجهیزات پزشکی نوید لقمان

تلفن :