استان کردستان

اطلاعات مرکز کردستان

مدیرعامل : مصطفی بشیری

آدرس : حسن آباد، روبروی بانک توسعه و تعاون، موسسه امدادگران عاشورا

تلفن :۰۸۷۳۳۲۸۶۳۳۳