استان لرستان

اطلاعات مرکز لرستان

مدیرعامل : دکتر حمیدرضا جمشیدی

آدرس : گلدشت شرقی جنب بیمارستان تأمین اجتماعی دانشکده پیراپزشکی

تلفن : ۰۶۶۱۴۲۲۰۰۳۰