استان قم

اطلاعات مرکز قم

مدیرعامل : محمد حسین حلاج زاده

آدرس : بلوار صدوق – بلوار بوعلی – بیمارستان علی ابن ابیطالب

تلفن : ۰۲۵۳۲۹۱۴۹۲۲ -۰۲۵۳۱۱۲۸۸۸۳